เงินสมทบประกันสังคม พฤษภาคม แต่ละมาตรา ต้องจ่ายเท่าไรบ้าง ?

เงินสมทบประกันสังคม พฤษภาคม แต่ละมาตรา ต้องจ่ายเท่าไรบ้าง ?

อัปเดตเงินสมทบประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2567 ล่าสุด “ม.33-ม.39-ม.40” ต้องส่งเงินกี่บาท

เงินสมทบประกันสังคม 2567 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนพฤษภาคม 2567 กี่บาท มาเช็กกันเลย

เงินสมทบประกันสังคมเดือนพฤษภคม 2567 จ่ายกี่บาท?

ผู้ประกันตนมาตรา 33

พนักงานประจำ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 5% ของรายได้ต่อเดือน คิดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 5% หากใครมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบ 750 บาทต่อเดือน

  • เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 12 เดือน ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 9,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 432 บาท

  • เมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งประกันสังคมตลอดปี เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,184 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน

  • ถ้าจ่ายครบ 12 เดือน เท่ากับว่าในปี 2566 ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด 840 บาท

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน

  • ถ้าจ่ายครบ 12 เดือน เท่ากับว่าในปี 2566 ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด 1,200 บาท

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน

  • ถ้าจ่ายครบ 12 เดือน เท่ากับว่าในปี 2566 ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด 3,600 บาท

Comment

แนะนำสำหรับคุณ