วิธีเบิกค่าทำฟันประกันสังคม ผ่านออนไลน์ ทำง่าย ๆ ได้ตามนี้

วิธีเบิกค่าทำฟันประกันสังคม ผ่านออนไลน์ ทำง่าย ๆ ได้ตามนี้

วิธีเบิกค่าทำฟันประกันสังคม ผ่านออนไลน์ เช็กเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

ผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม สามารถใช้สิทธิทันตกรรมได้ฟรีถึง 900 บาทต่อปี สำหรับการรักษาต่างๆ เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน หากจำเป็นต้องสำรองจ่ายเงินก่อน ผู้ประกันตนสามารถ เบิกค่าทำฟันประกันสังคมผ่านออนไลน์ วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย สามารถทำเองได้ง่ายๆ โดยสิทธิทำฟันประกันสังคม มีข้อจำกัดว่า ต้องใช้ภายในหนึ่งปีงบประมาณและไม่สามารถนำไปใช้ในปีถัดไปได้

เบิกค่าทำฟันประกันสังคมใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. ใบเสร็จรับเงิน
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกมีชื่อ-เลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

สิทธิทันตกรรมที่สามารถเบิกออนไลน์ได้

 • ถอนฟัน
 • อุดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • ผ่าฟันคุด

เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกินปีละ 900 บาท

วิธีเบิกค่าทำฟันประกันสังคม ผ่านออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th และเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน ด้วยรหัสของผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมรหัสผ่าน หากใครยังไม่มีสามารถสมัครสมาชิกได้
 2. เลือกระบบทันตกรรม
 3. เลือกบันทึกรับแจ้ง กรณีทันตกรรม
  • กรอกวันที่เข้ารับบริการทันตกรรม และสิทธิประโยชน์ จากนั้นเลือกตรวจสอบสิทธิ
 4. ระบบจะขึ้นวงเงินคงเหลือ พร้อมสิทธิประโยชน์ที่เลือกใช้สิทธิ และวันที่ใช้สิทธิ
 5. ส่วน “สปส. รับผิดชอบ” ให้เลือกพื้นที่ประกันสังคมที่เราอยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เราอยู่ให้เรียบร้อย
 6. ข้อมูลของผู้รับสิทธิ และวิธีการรับสิทธิ
 7. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ธนาคารสำหรับรับเงิน และแนบเอกสาร
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

ประกันสังคม ทำฟันที่ไหนได้บ้าง ?

การใช้สิทธิรักษาฟัน ทำฟันผ่านประกันสังคมนั้น สามารถทำได้ที่โรงพยาบาลรัฐ, โรงพยาบาลเอกชน, และคลินิกทันตกรรมที่มีการลงทะเบียนเป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม

หากต้องการใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม ผู้ประกันตนควรตรวจสอบว่าสถานพยาบาลที่ต้องการใช้บริการมีป้าย หรือ สติกเกอร์ที่ระบุว่า สามารถใช้สิทธิประกันสังคมสำหรับการรักษาทันตกรรมได้ สถานพยาบาลเหล่านี้จะไม่ต้องให้ผู้ประกันตนสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการรักษา

ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ ผู้ประกันตนจำเป็นต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อยืนยันสิทธิในการเบิกจ่ายตรงจากสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนสามารถใช้บริการทางทันตกรรม โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ทำให้กระบวนการรับบริการเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย โดยผู้ประกันตน ประกันสังคมในมาตรา 33 และมาตรา 39 ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท/ปี เหลือจ่ายแค่ส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับเท่านั้น

เบิกค่าทำฟันประกันสังคมภายในกี่วัน?

ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการทางการแพทย์

เบิกค่าทำฟันประกันสังคมกี่วันถึงจะได้รับเงิน?

ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ หากเอกสารครบอาจจะได้เร็วกว่านั้น หรือหากรอเกิน 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ให้รีบติดต่อประกันสังคม โดยเร็วที่สุด

ใครเบิกค่าทำฟันประกันสังคมได้บ้าง?

เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 เท่านั้น โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนจะถึงเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน

ในกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกจากงาน หลังที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนยังมีสิทธิทำฟันต่อไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากสิทธิไม่ได้รวมอยู่ในนี้

Comment

แนะนำสำหรับคุณ