กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ 5 นโยบายสธ.เร่งรัดพัฒนา รพ. อำเภอทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ 5 นโยบายสธ.เร่งรัดพัฒนา รพ. อำเภอทั่วประเทศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข(สธ.)  กล่าวมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 – 2568 อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมทั้งแบบOnsiteและOnlineว่า จะขับเคลื่อนนโยบายสธ. 5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ  โดยนโยบายสำคัญ เร่งรัดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 5 ด้าน  ประกอบด้วย

กระทรวงสาธารณสุข ปรับโฉม 5 นโยบายสธ.เร่งรัดพัฒนา

 1.ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลทั้งประวัติการรักษาทั่วประเทศ การเบิกจ่ายค่าบริการรักษาผ่านระบบ Financial Data Hub (FDH) เน้นบริการเจาะเลือดใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์ บริการส่งยาผ่าน Health Rider และทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดและลดการรอคอย รวมถึงการใช้ Thailand Health Atlas เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชน

2.แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบุรณาการ ทบทวนกฎกระทรวงฯ กำหนดปริมาณยาเสพติดที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพื่อการแพทย์ รวมถึงยกระดับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและมินิธัญญารักษ์

3.การแพทย์ปฐมภูมิ เน้นบูรณาการภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), เดินหน้าออก พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ Smart อสม. ,ใช้กองทุนสุขภาพตำบลสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขท้องถิ่น  และควบคุมและป้องกันวัณโรคและไข้เลือดออกเชิงรุก

4.เศรษฐกิจสุขภาพ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญที่จะผลักดันสู่ตลาดระดับโลก ,เน้นเสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสุขภาพ ,ยกระดับการขออนุมัติ/อนุญาตผ่าน E-Service,ศูนย์กลางการแพทย์มูลค่าสูง (Medical Hub and Advance Therapy Medicinal  Product : ATMPs) ยกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างงานสร้างอาชีพ และจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขับเคลื่อนภารกิจเศรษฐกิจสุขภาพ

5.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาลและปริมณฑล สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ ปรับโฉมโรงพยาบาลชุมชนหรือรพ.อำเภอทั่วประเทศ มีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ และรถโมบายโรคหลอดเลือดสมอง

Comment

แนะนำสำหรับคุณ