เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากดอกเบี้ยสูงจนใครๆ ก็ต้องรีบคว้า … ทั้งเงินฝากระยะสั้นและเงินฝากระยะยาว กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย.67 ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.82% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.14% ต่อปี)

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน รับดอกเบี้ยคุ้ม 1.53% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.80% ต่อปี)

เงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

– เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

– ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

– ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

– *บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

– ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย.67

รายละเอียดเพิ่มเติม > https://www.gsb.or.th/promotions/specialsavings4-11/?utm_source=online_paid&utm_medium=mgronline&utm_campaign=specialsavings4_11

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Comment

แนะนำสำหรับคุณ