สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 5 แสนบาท

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 5 แสนบาท

กู้เงินออมสินสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกัน นำเงินไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค หรือจ่ายหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เช็กเลยใครก็ได้บ้าง

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท
 • สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 • ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท
  * ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนี่ง ดังนี้

1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น กลุ่มอาชีพผู้รับบำนาญ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมี อายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

4. กรณีเป็นผู้กู้รายเดิม ในกลุ่มสินเชื่อเคหะ และ/หรือกลุ่มสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 • ไม่เป็นลูกหนี้สินเชื่อบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
 • บัญชีสินเชื่อของผู้กู้รายเดิม ตามข้อ 4. ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
 • มีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

5. ไม่สามารถกู้ร่วมได้

6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
 2. 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • 2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องเป็นไปตามข้อ 2
  • 2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • 2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • (1) กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือ
   • (2) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

Comment

แนะนำสำหรับคุณ