ครอบครัว​อุปถัมภ์​ผู้สูงอายุ รับเงิน 2,000-3,000 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

ครอบครัว​อุปถัมภ์​ผู้สูงอายุ รับเงิน 2,000-3,000 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

เช็ก 4 ขั้นตอน! ก่อนยื่นขอเป็น “ครอบครัว​อุปถัมภ์​ผู้สูงอายุ” พม.ช่วยเหลือ เดือนละ 2,000-3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คน

เงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 2567 ช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 2,000-3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบฯ 67 ช่วยเหลือ  1,107 ครอบครัว ตามเงื่อนไขสำคัญ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี ตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นเร่งด่วน 4 ขั้นตอน ซึ่งกำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

1.ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริง โดยนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3.พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นเร่งด่วนโดยคณะกรรมการฯ

4.พิจารณาอนุญาตและอนุมัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

ครอบครัว​อุปถัมภ์​ผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

สัญชาติไทย ฐานะยากจน มีภาวะพึ่งพิงและเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.อยู่ลำพังคนเดียว

2.ไม่มีผู้ดูแล

3.มีผู้ดูแล แต่ผู้ดูแลมีภาวะพึ่งพิง เช่น ว่างงาน พิการ ไม่มีรายได้ ดูแลกลุ่มเปราะบางหลายคน พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว และมีเด็กในอุปการะ เป็นต้น (ผู้ดูแลยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ได้)

ผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นราย ๆ ไป

3.มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ

4.ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ

5.ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

โดยให้ผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์รับรองตนเอง และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในหนังสือส่งให้สถานีตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์

สถานที่ยื่นคำขอ

พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นความประสงค์ได้ที่ :

-กรมกิจการผู้สูงอายุ

-ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

-หน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด

พื้นที่ต่างจังหวัด ให้ยื่นความประสงค์ได้ที่ :

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

-ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่

1.ทะเบียนบ้าน

2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชน

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

โดยสามารถยื่นคำขอรับสิทธิได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 67 เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์

อย่างไรก็ตาม เงินที่จะได้รับการสนับสนุนจะเริ่มที่ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่ในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มเงินได้ถึง 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่เฉลี่ยแล้วจะได้รับเงิน 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน โดยคาดว่า จะพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค. 67 เพื่อให้เงินถึงมือครอบครัวอุปถัมภ์โดยเร็วที่สุด

เงินอุปถัมภ์​ผู้สูงอายุ
เงินอุปถัมภ์​ผู้สูงอายุ

Comment

แนะนำสำหรับคุณ