เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แต่ละชั้นเรียน ปี 2567 ได้รับเงินกี่บาท ?

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แต่ละชั้นเรียน ปี 2567 ได้รับเงินกี่บาท ?

แจกเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2567 ได้รับเงินเพิ่มขึ้น 8% เช็กเลยแต่ละระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-ปวช. ได้รับเพิ่มขึ้นเป็นกี่บาท

กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องแจกเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปี 67 ตั้งแต่อนุบาล-ปวช. เพิ่มขึ้น 8% ทุกระดับ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน มีรายละเอียดอย่างไร ?

การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งปีการศึกษา 2567 นี้ เป็นปีที่ 2 ในการดำเนินการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ซึ่งให้ปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบฯ 2566-2569 โดยในปีการศึกษา 2567 นี้ ได้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 8 ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน อัตราคงเดิมตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ยังมีเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน และอื่นๆ อีก

ในส่วนของค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนทั่วไป มีการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวฯ จากปีการศึกษา 2566 ต่อคนต่อปี ดังนี้

 1. ระดับอนุบาล ปี 2566 อุดหนุน 1,734 บาท ปี 2567 อุดหนุนเพิ่มเป็น 1,836 บาท
 2. ประถมศึกษา 1,938 บาท เพิ่มเป็น 2,052 บาท
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท เพิ่มเป็น 3,780 บาท
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท เพิ่มเป็น 4,104 บาท
 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ เดิม 11,970 บาท เพิ่มเป็น 12,674 บาท

สำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 1. ระดับอนุบาล เดิมอุดหนุน 438 บาท เพิ่มเป็น 464 บาท
 2. ประถมศึกษา เดิม 489 บาท เพิ่มเป็น 518 บาท
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น เดิม 897 บาท เพิ่มเป็น 950 บาท
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย เดิม 969 บาท เพิ่มเป็น 1,026 บาท
 5. ระดับ ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ เดิม 969 บาท เพิ่มเป็น 1,026 บาท เช่นเดียวกัน

โดยค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน สถานศึกษาจะจ่ายเงินสดให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองในอัตราต่อคนต่อปี ดังนี้

ค่าอุปกรณ์

 1. ระดับอนุบาล 290 บาท
 2. ประถมศึกษา 440 บาท
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท
 5. ระดับ ปวช.1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ดังนี้

 1. ระดับอนุบาล 325 บาท
 2. ประถมศึกษา 400 บาท
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท
 5. ระดับ ปวช.1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท

Comment

แนะนำสำหรับคุณ