สินเชื่อธนาคารประชาชน ปล่อยกู้ 50000 บาท มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?

สินเชื่อธนาคารประชาชน ปล่อยกู้ 50000 บาท มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?

กู้เงินออมสิน 50,000 บาท กับสินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ผ่อนยาว 5 ปี เช็กเงื่อนไขที่นี่

ธนาคารออมสิน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อธนาคารประชาชน

จุดเด่น

 • เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารประชาชน

จำนวนเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

วิธีการชำระคืน

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)) ร้อยละ 16.20 – 21.60 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา
 • ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ
 • มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • 1.1 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกัน กับระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 65 ปี มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
 • 1.2 บุคคลน่าเชื่อถือ อาชีพ รายได้แน่นอน ดังนี้ รายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน
 • 1.3 ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

2. สมุดฝากเงินธนาคารออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

3. อสังหาริมทรัพย์

4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)*

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่บสย. กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*หมายเหตุ : กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันได้เฉพาะผู้กู้ที่มีสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และปัจจุบันมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

5. กรณีผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ กู้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean loan)

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

Comment

แนะนำสำหรับคุณ