โครงการเงินกู้สร้างสุข แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?

โครงการเงินกู้สร้างสุข แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?

เช็กเงื่อนไข โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ ช่วยลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน แก้หนี้นอกระบบ กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อราย ยื่นผ่านระบบออนไลน์ e-Service ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2567

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข่าวดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมเงิน 80 ล้านบาท พร้อมขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ กู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำไปเป็นแหล่งเงินทุนให้ลูกจ้างกู้ยืมโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่เหมาะสมให้ลูกจ้างสามารถนำไปปลดเปลื้องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ ตลอดจนช่วยให้้ลูกจ้างและครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรณีที่ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ โดยในปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินสำหรับให้กู้ จำนวน 80 ล้านบาท แบ่งเป็น

การให้บริการเงินกู้ในกรณีปกติ

 • ซึ่งให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 30 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 – 3.00 ต่อปี

การให้บริการเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • ซึ่งให้บริการแก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี

โครงการพิเศษ โครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ

 • มีวงเงินกู้ 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงร้อยละ 0.50 – 1.50 ต่อปี สำหรับโครงการพิเศษนี้มีระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เท่านั้น

เงินกู้สร้างสุข

เงื่อนไข-รายละเอียดโครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอกู้

 • สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
 • เพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการขอกู้และปล่อยกู้

 • เพื่อเป็นแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการให้บริการเงินกู้แก่แรงงาน
 • เพื่อการพัฒนารายได้ และปลดเปลื้องหนี้สิน
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติ
 • ประเภทสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี
 • มีคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกันการขอกู้

วงเงินกู้ ดอกเบี้ย การชำระเงิน

 • วงเงินกู้สูงสุด สหกรณ์ละ 10 ล้านบาท
 • สมาชิกกู้ได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาท
 • ชำระเงินกู้ภายใน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่
  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
  • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

ระยะเวลา การยื่นคำขอกู้ และติดต่อสอบถาม

 • ยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-Service
 • กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่
 • ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2567
 • พิเศษสำหรับสหกรณ์ที่ไม่เคยใช้บริการ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการแล้ว จำนวน 338 แห่ง สัญญา เป็นเงิน 2,669,270,000 บาท ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 269,478 คน

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ส่วนกลางสามารถยื่นคำขอได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 และส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสามารถยื่นกู้ผ่านระบบ e-service ได้ที่ https://labourfund.labour.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 660 2180 หรือ Facebook : กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน E-mail : [email protected]

Comment

แนะนำสำหรับคุณ