ติดต่อหน่วยงานรัฐ ที่ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล มีหน่วยงานอะไรบ้าง ?

ติดต่อหน่วยงานรัฐ ที่ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล มีหน่วยงานอะไรบ้าง ?

ติดต่อหน่วยงานรัฐ 10 หน่วยงานรัฐ ไม่ต้องยื่น หนังสือรับรองนิติบุคคล-หนังสือบริคณห์สนธิ-บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ลดภาระประชาชน ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ 6,965 ล้านบาท 

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สำหรับการติดต่อราชการหลังจากนี้ จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร ทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลานานอีกต่อไป โดยเฉพาะต่อจากนี้ ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล รายการเอกสาร ดังนี้ หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระให้กับประชาชน

สำหรับการติดต่อหน่วยงานรัฐ ที่ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล จะเกิดขึ้นกับ 10 หน่วยงานภาครัฐ

1. กรมที่ดิน 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. กรมศุลกากร 4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5. กรมสรรพสามิต 6. ธนาคารแห่งประเทศไทย 7. กรมธนารักษ์ 8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 9. กรมบัญชีกลาง และ 10. กรมสรรพากร โดยหน่วยงานรัฐดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา

วันนี้การติดต่องานราชการไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล โดยทางทั้ง 10 หน่วยงานรัฐ ได้ร่วมมือกัน ไม่มีเรียกเอกสาร เป็นการลดความซ้ำซ้อน ซึ่งจะทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 6,965 ล้านบาทต่อปี

Comment

แนะนำสำหรับคุณ