บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจงไทม์ไลน์คืนเงิน e-Money 23-24 พ.ค. นี้ทางพร้อมเพย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจงไทม์ไลน์คืนเงิน e-Money 23-24 พ.ค. นี้ทางพร้อมเพย์

สรุปไทม์ไลน์ ‘คืนวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) พร้อมเพย์ เตรียมรับเงินคืน ใน 23-24 พฤษภาคม 2567 โดยจะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายใน 26 เมษายน 2567

ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General’s Department) ประกาศแจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) ให้ตรวจสอบวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่า) เพื่อรับเงินคืน โดยมีเงื่อนไขต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ 26 เมษายน 2567

กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเก่า ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต

โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

2. ผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

3. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน

ท่านใดที่ยังไม่ยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ตามข้อ 1

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 เพื่อที่จะได้รับเงินคืนในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567

วิธีตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง

2. เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม”

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

4. กดตรวจสอบข้อมูล

กำหนดการรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กำหนดการที่ให้ผู้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรับคืนเงิน สำหรับกำหนดการที่ให้ผู้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) แบ่งได้ออกเป็น 3 กรณี

1. กรณียืนยันตัวตนแล้ว

  • ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พ.ค. 2567
  • ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567
  • วันที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ – วันที่ 23 พ.ค. 2564 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น 0 – 4)
  • วันที่ 24 พ.ค. 2564 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น 5 – 9)

2. กรณียังไม่ยืนยันตัวตน

  • ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567

3. กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ

  • ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2567
  • ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567
  • วันที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ 21 มิ.ย. 2567

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 และ ข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th

Comment

แนะนำสำหรับคุณ