เช็กเงื่อนไข กู้เงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. กับสินเชื่อเพาะปลูกมันสำปะหลัง ผ่อนนาน 5 ปี

เช็กเงื่อนไข กู้เงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. กับสินเชื่อเพาะปลูกมันสำปะหลัง ผ่อนนาน 5 ปี

กู้เงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. สูงสุด 230,000 บาท กับสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ผ่อนนาน 5 ปี

ข่าวดีสำหรับชาวไร่มันสำปะหลัง เพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีสินเชื่อเพื่อนำไปลงทุนในไร่มัน กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 230,000 บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2566/67

วงเงินกู้

  • สูงสุดรายละไม่เกิน 230,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

  • ผ่อนชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันจัดทำสัญญากู้

ประเภทการผ่อนชำระ

  • ให้กำหนดชำระหนี้คืนเป็นงวดรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปีตามที่มาแห่งรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

  • การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)

  • คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตรา MRR โดยคิดดอกเบี้ยจากลูกค้าผู้กู้ในอัตราร้อยละ MRR – 3.00 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2569 และตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการชดเชยดอกเบี้ยเป็นต้นไป ลูกค้าผู้กู้ต้องรับภาระดอกเบี้ยเองทั้งหมดในอัตรา MRR

อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ

  • ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

  • กรณีผิดนัดชำระโดยไม่มีเหตุอันควรผ่อนผัน ให้เรียกดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระตามกำหนดนั้นเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาไว้อีกร้อยละ 3.00 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

กู้เงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่อเพาะปลูกมันสำปะหลัง

Comment

แนะนำสำหรับคุณ