เงินดิจิทัล 10000 บาท หากมีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท ได้รับสิทธิหรือไม่ ?

เงินดิจิทัล 10000 บาท หากมีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท ได้รับสิทธิหรือไม่ ?

แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท เด็กอายุเกิน 16 ปี แต่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท สามารถร่วมดิจิทัลวอลเล็ตได้ใช่มั้ย คลังตอบแล้ว ไม่ได้

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

เงินดิจิทัล 10000 บาท มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ?

 • อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67
  • ต่อให้เด็กมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทขึ้นไป แม้จะเป็นเงินที่พ่อแม่ออมให้ลูกก็ตาม ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นผู้มีรายได้ อีกทั้งเกณฑ์เงินฝากในบัญชีระบุไว้ชัดเจนว่า หากเกิน 500,000 บาท ถูกตัดสิทธิ์
 • เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธ.ค. 66 กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท หรือมีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาท
 • เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาท รวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เช่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • บัตรเงินฝาก
  • ใบรับเงินฝาก
  • เงินฝากกระแสรายวัน

ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ สลากออมสิน หุ้น พันธบัตร โดยนับวันสิ้นสุด 31 มี.ค. 67

Comment

แนะนำสำหรับคุณ